ન્યાય 4 કોવિડ-19 (ડંકન લેવિસ) ના શોકગ્રસ્ત પરિવારો - સીપી નિર્ધારણ - 28 સપ્ટેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

28 સપ્ટેમ્બર 2022ના મોડ્યુલ 1ના સંદર્ભમાં 'કોવિડ-19ના ન્યાયાધીશ 4 શોકગ્રસ્ત પરિવારો' (ડંકન લેવિસ) દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો