INQ000251931 – ક્લેર લોમ્બાર્ડેલીનું સાક્ષી નિવેદન, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર, HM ટ્રેઝરી, તારીખ 22/08/2023.

  • પ્રકાશિત: 6 નવેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

ક્લેર લોમ્બાર્ડેલીનું સાક્ષી નિવેદન, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર, HM ટ્રેઝરી, તારીખ 22/08/2023.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો