ફ્રન્ટલાઈન માઈગ્રન્ટ હેલ્થ વર્કર્સ ગ્રૂપ — CP નિર્ધારણ — મોડ્યુલ 3 — 16 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 28 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 3

ફ્રન્ટલાઈન માઈગ્રન્ટ હેલ્થ વર્કર્સ ગ્રૂપ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી 2023

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો