મૃત પ્રબંધન સલાહકાર જૂથ - સીપી નિર્ધારણ - 26 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

26 ઑક્ટોબર 2022ના રોજ ડેસીઝ્ડ મેનેજમેન્ટ એડવાઇઝરી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો