બ્રિટિશ મેડિકલ એસોસિએશન - સીપી નિર્ધારણ - 13 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

બ્રિટિશ મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 13 ઓક્ટોબર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો