ઉત્તરી આયર્લેન્ડ કોવિડ-19 શોકગ્રસ્ત પરિવારો ન્યાય માટે - સીપી નિર્ધારણ - 13 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

13 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ નોર્ધન આયર્લેન્ડ કોવિડ-19 બેરીવ્ડ ફેમિલીઝ ફોર જસ્ટિસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો