દરેક સ્ટોરી મેટર સ્ટેટસ


વર્તમાન સ્થિતિ

સેવાને ઍક્સેસ કરવામાં મુશ્કેલી આવી રહી છે?

જો વર્તમાન સ્થિતિ 'ઓપરેશનલ' છે

  • કૃપા કરીને ઍક્સેસ કરવાનો પ્રયાસ કરો દરેક વાર્તા મહત્વની છે ફરી અડધા કલાકમાં.
  • જો તમે હજી પણ સેવાને ઍક્સેસ કરવામાં અસમર્થ છો, તો કૃપા કરીને ઇમેઇલ કરો contact@covid19.public-inquiry.uk તમે જે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છો તેના સંક્ષિપ્ત સમજૂતી સાથે.

જો વર્તમાન સ્થિતિ 'ઓપરેશનલ' નથી

  • સેવા ઓનલાઈન થતાંની સાથે જ આ પૃષ્ઠ અપડેટ કરવામાં આવશે. અપડેટ્સ તપાસવા માટે તમારે પૃષ્ઠને તાજું કરવાની જરૂર પડશે.
  • એકવાર સ્થિતિ 'ઓપરેશનલ' માં બદલાઈ જાય, કૃપા કરીને ઍક્સેસ કરવાનો પ્રયાસ કરો દરેક વાર્તા મહત્વની છે ફરી.