ਅੱਪਡੇਟ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਮੋਡਿਊਲ 3)

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਮੋਡੀਊਲ 3

ਜਾਂਚ 'ਤੇ 'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ' (ਮੋਡੀਊਲ 3).

'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ, 121 ਵੈਸਟਬੋਰਨ ਟੈਰੇਸ, ਲੰਡਨ, ਡਬਲਯੂ2 6BU (ਨਕਸ਼ਾ) 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ.

ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।  

ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ - ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ.

ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ, ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।