ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10 ਮਾਰਚ 2022
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇਗੀ। ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਚੇਅਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

  • ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ 23:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ contact@covid19.public-inquiry.uk ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ:

FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।