ਕੋਵਿਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 13 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਯਾਦਗਾਰ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਇਹ ਦਿਨ ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ

ਪੈਨਲ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਪੈਨਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

"ਬ੍ਰੋਕਨ ਹਾਰਟਸ" ਕਲਾਕਾਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਬੇਰੀਵੇਡ ਗਰੁੱਪ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਗ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਲਿਟਲ ਕੰਫਰਟ” ਡੈਨੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

“ਆਈਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਸ਼ੱਟ” ਕੈਥਰੀਨ ਚਿਨਾਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ" ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਰੀ ਜੋਨਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਬ੍ਰੋਕਨ ਹਾਰਟਸ ਟੈਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਛੋਟਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਬ੍ਰੋਕਨ ਹਾਰਟਸ ਟੈਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਛੋਟਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾ ਕਿਊਰੇਟਰ ਈਕੋ ਈਸ਼ੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਪੇਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਟੇਪਿਸਟਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੇਪਸਟ੍ਰੀ ਦੇਸ਼ (ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ engagement@covid19.public-inquiry.uk.