ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (ਮੋਡਿਊਲ 4)


ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸਮਾਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥੀਮੈਟਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਅਪਟੇਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਸਮਾਨ ਅਪਟੇਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।

ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਯੂਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਡੈਮੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਡੀਊਲ 4 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਕੁਆਰੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    • ਮੰਗਲਵਾਰ 14 – ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ 2025

ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.