ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A)


ਮੋਡੀਊਲ 2 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਡਿਊਲ 2 ਗੈਰ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਡਿਊਲ 2A, B ਅਤੇ C ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਡਿਊਲ 2, 2A, 2B ਅਤੇ 2C ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਡਿਊਲ 2A ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮਾਡਿਊਲ 2A ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।