ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ - ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2C) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ
8 ਮਈ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਬਾਲੀਹੋਲਮੇ ਦੇ ਲਾਰਡ ਪੀਟਰ ਵੇਅਰ (ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ)
  • ਡਾਇਨ ਡੋਡਸ (ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਡੇਰਡਰੇ ਹਾਰਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਨੀ ਚੁਇਲਿਨ (ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ