ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੋਡਿਊਲ 2) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ
4 ਅਕਤੂਬਰ 23
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ
  • ਜੋਆਨਾ ਗੁੱਡਮੈਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ
  • ਕੋਵਿਡ-19 ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਵਿਡ ਬੀਰੇਵਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾ. ਐਲਨ ਵਾਈਟਮੈਨ
  • ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਰੂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਨਾ-ਲੁਈਸ ਮਾਰਸ਼-ਰੀਸ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ