ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 17 - 10/07/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

  • ਡਾ. ਕਲਾਸ ਕਿਰਚੇਲੇ (ਮਾਹਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  •  ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ (2006 ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।