ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2ਬੀ ਵੇਲਜ਼) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 1 - 01/11/2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 5 ਮਈ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ

ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

ਲੀਡ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਮੋਡੀਊਲ 2B ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ:

  • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
  • ਮੋਡੀਊਲ 2B ਲਈ ਸਕੋਪ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
  • ਨਿਯਮ 9 ਬੇਨਤੀਆਂ
  • ਖੁਲਾਸਾ
  • ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ