ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2A ਸਕਾਟਲੈਂਡ) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 1 - 01/11/2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ

ਲੀਡ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਮੋਡਿਊਲ 2A ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ:

  • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
  • ਮੋਡੀਊਲ 2A ਲਈ ਸਕੋਪ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
  • ਨਿਯਮ 9 ਬੇਨਤੀਆਂ
  • ਖੁਲਾਸਾ
  • ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ