ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2A ਸਕਾਟਲੈਂਡ) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 2 - 21/03/2023

 • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10 ਮਈ 2023
 • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ

ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ:

 • ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
 • ਆਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡੀਊਲ 2A ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ
 • ਨਿਯਮ 9 ਬੇਨਤੀਆਂ
 • ਮਾਹਰ ਸਬੂਤ
 • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ
 • ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
 • ਹੁਣ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ
 • ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ
 • ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 10
 • ਮੋਡੀਊਲ 2A ਦਾ ਸਕੋਪ
 • ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ - ("ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ")

ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ