ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 11 - 18/10/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29 ਅਗਸਤ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਮਸ ਰੂਬਿਨ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੂਸੀ ਯਾਰਡਲੇ (ਸਿਹਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰ ਪੀਟਰ ਹੋਰਬੀ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)