ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ - ਲੰਡਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ - ਪਬਲਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 30 ਜੂਨ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ