6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ 1 ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਮੌਡਿਊਲ 1 ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ