ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ - ਸੀਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ - 28 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਅਤੇ ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ