ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ: ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ, ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21 ਮਾਰਚ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ: ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ, ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2023

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ