26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਰੂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 1 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2B

26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਰੂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ