13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਿਊਲ 4 ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21 ਸਤੰਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 4

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਿਊਲ 4 ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ