ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਹੋਮਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ, ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਹੋਮਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ, ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2023।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ