ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਕੇਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹੋਮਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 28 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਕੇਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹੋਮਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਡਿਊਲ 1, ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ