ਕੋਵਿਡ-19 ਬੇਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੇਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, 28 ਸਤੰਬਰ 2022

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ