INQ000280035 - ਕਾਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ, ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਸਬੂਤ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਕਾਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ, ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2023।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ