ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 7 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਮਾਡਿਊਲ 1, ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ