21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮਾਡਿਊਲ 2A ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2A

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮਾਡਿਊਲ 2A ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ