ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਪੋਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ।

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ - ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਬਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਪੋਰਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ

ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਸਕਰਣ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ contact@covid19.public-inquiry.uk. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ

(ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ)

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ