ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।


ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਂ - ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਲੇਖਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਪੋਰਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਏ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ.

ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ contact@covid19.public-inquiry.uk. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ

(ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ)