ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ


ਪਹੁੰਚ

ਜਾਂਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇਗੀ?

ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਾਂਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗੀ?

ਜਾਂਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ?

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਕੀ ਹੈ?

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਪੰਨਾ.

ਕਿੰਨੇ ਮੋਡੀਊਲ ਹੋਣਗੇ?

ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: 1) ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ, 2) ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਅਤੇ 3) ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

ਇਨਕੁਆਰੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਿਸਟਮ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭਾਵ' ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ; ਟੀਕੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ, ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬ; ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ।

ਹਰੇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਾਂਚ ਨੇ ਮੋਡੀਊਲ 1 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ.

ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਹੁੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ।

ਜਨਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਓ.

ਮਾਡਿਊਲ 1 ਸਬੂਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮਾਡਿਊਲ 1 ਲਈ ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈ ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ, ਪੈਡਿੰਗਟਨ, ਡਬਲਯੂ2 ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਐਕਟ (2005) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ

ਇੱਕ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਿਊਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ.