સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 14 – 04/07/2023

  • પ્રકાશિત: 29 જૂન 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • ડૉ. એન્ડ્રુ ગુડૉલ (વેલ્શ સરકારના વર્તમાન કાયમી સચિવ અને આરોગ્ય અને સામાજિક સેવાઓ માટેના ભૂતપૂર્વ મહાનિર્દેશક અને 2014 થી NHS વેલ્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ)
  • ડૉ. ક્વેન્ટિન સેન્ડિફર (પબ્લિક હેલ્થ વેલ્સ ખાતે રોગચાળા અને આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય પર સલાહકાર)
  • વોન ગેથિંગ (ભૂતપૂર્વ આરોગ્ય અને સામાજિક સેવાઓ વેલ્શ સરકાર 2016-2021 પ્રધાન અને ભૂતપૂર્વ નાયબ આરોગ્ય પ્રધાન 2014-2016)

2:00 પીએમ (pm)

  • માર્ક ડ્રેકફોર્ડ (2018 થી વેલ્સના પ્રથમ પ્રધાન)

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે સમય કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.