13 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 4 પ્રારંભિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 13 સપ્ટેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 4

13 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 4 પ્રારંભિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો