12 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 2C પ્રારંભિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 12 ડિસેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2C

12 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થતાં મોડ્યુલ 2C ત્રીજી પ્રારંભિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો