16 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ મોડ્યુલ 2A જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 16 જાન્યુઆરી 2024
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

16 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ મોડ્યુલ 2A જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો