01 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ મોડ્યુલ 2A જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 1 ફેબ્રુઆરી 2024
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

01 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ મોડ્યુલ 2A જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો