3 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 2 જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 3 ઓક્ટોબર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

મોડ્યુલ 2 જાહેર સુનાવણી, તારીખ 3 ઓક્ટોબર 2023 ની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો