18 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 2 ની જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 18 ઓક્ટોબર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

18 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 2 ની જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો