12 જુલાઈ 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 1 જાહેર સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 12 જુલાઇ 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

મોડ્યુલ 1 જાહેર સુનાવણી, તારીખ 12 જુલાઇ 2023 ની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો