ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ અને સ્કોટિશ ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ — મોડ્યુલ 2A — પૂરક CP નિર્ધારણ — 10 ફેબ્રુઆરી 2023

  • પ્રકાશિત: 10 ફેબ્રુઆરી 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2A

ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ અને સ્કોટિશ ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની પૂરક સૂચના, તારીખ 10 ફેબ્રુઆરી 2023

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો