પરિવહન રાજ્ય સચિવ - CP નિર્ધારણ - 26 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

રાજ્યના પરિવહન સચિવ દ્વારા 26 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ કરવામાં આવેલ મુખ્ય સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો