લેવલિંગ અપ, હાઉસિંગ અને કોમ્યુનિટીઝ માટેના રાજ્ય સચિવ - CP નિર્ધારણ - 26 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

26 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ લેવલિંગ અપ, હાઉસિંગ અને કોમ્યુનિટીઝ માટે રાજ્યના સેક્રેટરી દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો