પોર્ચલાઇટ — CP નિર્ધારણ — 26 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

26 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ પોર્ચલાઇટ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો