સ્થાનિક સરકારી રાઉન્ડટેબલ બ્રેકઆઉટ ચર્ચા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ – 1 એપ્રિલ 2022

  • પ્રકાશિત: 1 એપ્રિલ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

આ દસ્તાવેજમાં સ્થાનિક સરકારની બીજી રાઉન્ડટેબલ બ્રેકઆઉટ ચર્ચા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે - 1 એપ્રિલ 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો