ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વર્કર્સ યુનિયન ઓફ ગ્રેટ બ્રિટન, યુનાઇટેડ વોઇસીસ ફોર ધ વર્લ્ડ અને એપ ડ્રાઇવર્સ એન્ડ કુરિયર્સ યુનિયન - સીપી ડિટરમિનેશન - 25 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

ગ્રેટ બ્રિટનના સ્વતંત્ર વર્કર્સ યુનિયન, યુનાઈટેડ વોઈસ ફોર ધ વર્લ્ડ અને એપ ડ્રાઈવર્સ એન્ડ કુરિયર્સ યુનિયન દ્વારા 25 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો