એડવિન પૂટ્સ - સીપી નિર્ધારણ - 26 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2C

26 ઑક્ટોબર 2022ના રોજ એડવિન પૂટ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો