કોવિડ 19 હોમલેસનેસ ટાસ્ક ફોર્સ - સીપી નિર્ધારણ - 29 સપ્ટેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

કોવિડ 19 હોમલેસનેસ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા મોડ્યુલ 1 ના સંદર્ભમાં કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 29 સપ્ટેમ્બર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો